top of page

POLICY & DOKUMENT

VErKSAMHETSBErÄTTELSE 2021

VErKSAMHETSPLAN 2022

Likabehandlingsplan

 

Gottsunda Dans & Teater är en teater med konstnärlig och social inriktning som framförallt riktar sig till barn och ungdomar. För att vi ska känna trygghet och få våra elever/medlemmar att känna sig trygga och vilja vara här, har vi tydliga riktlinjer för vad som gäller mellan varandra under tiden man är på Gottsunda Dans & Teater.

För att vår likabehandlingsplan ska ut till våra medlemmar/elever samt föräldrar har vi ett kontrakt som alla elever och föräldrar skriver under tillsammans med ledarna. Där står det tydligt hur man ska vara mot varandra. Våra policydokument finns även på vår hemsida och revideras årligen.

Likabehandlingsplanen upprättas årligen med personalen och styrelsen. Vi förankrar även ungdomarnas röst genom att ha möten med ungdomsrådet där de även kan påverka vår gemensamma likabehandlingsplan. För att kartlägga barnens/ungdomarnas upplevelser av GDT:s arbete kommer alla som deltar i verksamheten att två gånger per år besvara en enkät kring frågor om trygghet och likabehandling. Dessa enkätsvar utgör grund för arbetet med nästkommande års likabehandlingsplan. En grundläggande del i vårt arbete för att främja likabehandling är att all vår verksamhet är avgiftsfri för barn och ungdomar. Vi är verksamma i ett område präglat av svåra ekonomiska förhållanden för många. Därför är det viktigt för oss på GDT att inte något barn eller någon ungdom hindras att delta i vår kursverksamhet på grund av ekonomiska skäl.

 

För våra elever, ledare och personal:

 

- Vi är en förening där alla barn, unga och vuxna får mötas på lika villkor oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, politisk åsikt, funktionalitet, sexuell orientering eller ålder.

 

- Vi står för att alla människor har lika värde, och samtidigt att varje individ är unik och betydelsefull.

 

- Vi visar ömsesidig respekt mellan alla, elever som vuxna. Vi lyssnar och bryr oss om varandra, så att alla blir accepterade och känner samhörighet och tillhörighet.

 

- Vi har ett arbetsklimat som präglas av vilja och lust, där alla vågar uttrycka sina åsikter, där vi samarbetar och litar på varandra och där vi håller ordning och vårdar vår miljö.

 

 

Drogpolicy 

 

Vi på Gottsunda Dans & Teater har många olika ansvarsområden precis som en förening bör ha, det är personalen som ska följa dem på arbetsplatsen samt inspirera barnen och ungdomarna att följa dem. Detta är utgångspunkten för vår inställning i drogfrågan.

Utgångspunkten är att erbjuda en trygg miljö också ur drogsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sitt/sina barn delta i Gottsunda Dans & Teaters föreningsverksamhet. Detta ställer också krav på våra ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

För att alla deltagare (alltså elever och föräldrar) ska vara informerade om föreningens drogpolicy så har vi ett så kallat kontrakt med eleverna och föräldrarna som de får skriva på i början av terminen. På kontraktet står det tydligt att vi har nolltolerans när det gäller alkohol och droger.

 

För ledare och personal:

 

- Vi är en ideell förening och föreningslivet får ekonomiskt stöd från samhället, och i det stödet ingår att föreningarna ska arbeta drogförebyggande.

 

- Vi bedriver vår förening så att den utvecklar människor positivt i såväl social- som kulturell bemärkelse.

 

- GDT ska vara en frizon från droger och alkohol. På så sätt blir det en trygg plats för våra elever.

 

- Vi tar upp alkohol och drogfrågorna kontinuerligt med personal och medarbetare.

 

För våra elever, ledare och personal:

 

- Vi tillåter inte alkohol/droger i teaterns lokaler.

 

- Vi tillåter inte att någon får vara påverkad i teaterns lokaler.

bottom of page